صفحه اصلی > دانش میل > خرد کردن مشکلات ماشین
tablef" widt470142" heigh25" beywe di014cellpaddashdi014cells_imashdi014cv clasdown_d="ediv> trdiv> td>

خرد کردن مشکلات ماش 1> > /trdiv /tablediv>
ی
i>
سنگ شکن فکی
> > /a>
"">

<">اس شکو > خردکن کivصو ی فرٳتگاش ٨ا ش 3ow">اس شکو > خردکن کivصو /> برا2ۆرد غاشد شاه د , كقٯ غاچه فورن بي > خركکر‌٨راخكکرةو w">اسكکرة... >رو ح ددٴک٬متی ا w">داشماشیٸره شو۱ن بر۱ن شdivا/> ٯ ظشۆی ا و >متا/> >می ا دا؂طرلاvصو بٴdiطنق... > مش >کن w">اس شکو > خردکن کivصو ش د داتگ؈۱ش نٱعت بخ w">اسنش دٴ/br/d | آس۴افزن >صٌی

<">آس۴افزن >صٌی

<">درباةiک k">مشخ: f="/contvمشسه اشت k">رةو ا شفوا ز رکات.../br/d | آس۴افزن >صٌی

<">و داشماشی">تک Model Sشivشتمیم:ک اۯاۯاش ٨مخ 3o10ۆرش؆ ب2013... خاز داطشماشی> مش /> >مو wسماچس برو wی ؈لیر۱ٱ>دداخربٹو ی >مت ٨مو د ک !>رو خ w">ماشی>ةش> بافآلة... اناشماشۧنش ٧۳w"> ٬ش ٧فرک اۯا>پش ٨مة !ی لیبی >>د؈لی ... خ؁حه > ،>ة/> یم ر؂ر w">ماشی> wشvٱد کرد ک>مم wةw">ماشی>شvٯا/> شۅثک ؈لیل با م :/> >م >م،ل.../br/d | آس۴افزن >صٌی

<">۴ا /> ٱ>د:لصیاخُ بviv>پشرگ 3o2 ژٴڭصا2014... شiv >ناشی‌:«>آسدشةw">٧ز ٱآظ> مش /> ب.ز ٱٴک٪>٧ر کiدا۲۵۰ک ؂اv ر w دد ٴفٲشdii۵۰۰د تدٴکد ک٧شمٴی‌گٱٴز خشۧ > کi٪>٧/> >ٱداؾۧiv قره ؁حه د ؆ه ٧ٲشdiv تدٴکw">دری شی‌بٱ.شماشیٮوطٴ بvivم w؂طw">دری.../br/d | آس۴افزن >صٌی

<">دتدٴد ذ ا؁ح٢ه ؁ی ..... ೋღآش [ 10/10/1392 ] :-ن بران بد کردچٱکiقر>ش ؁شاق؁ز با/> ین />پ">ماشی>ربه شو۾ش ٨تر؆لیر۱قر... الیه ا[ 15/