صفحه اصلی > دانش معدن > متخلخل آجر شیل

متخلخل آجر شیل

انجمن علمي رشته متالورژي-رجايي كاشان

اين دما، در بعضي موارد مثلاً براي مواد ديرگداز بي‌‌شكل و آجرهاي عايق مي‌تواند در حدود 800 درجة سانتيگراد نيز در نظر گرفته شود. ... ديرگدازهاي متخلخل كه بعضاً دانسيتة آنها به زير يك هم مي‌رسد عمدتاً جهت عايق‌كاري استفاده مي‌شوند. .... هاى اولترامافيک گوشته اى، سنگ هاى حد واسط درونى (گابرو هاى لايه اى و ايزوتروپ)، گدازه هاى بازالتى بالشى با تداخل هايى از آهک هاى پلاژيک و شيل هاى راديولردار ديده مى شوند (زرين کوب 1378).
دریافت نقل قول

مقالات

شرکت مهندسین یکتا عمران تدبیر ، خروطز
 • اي تدتدا ، خرولره ا۱رهاز
 • واطی زؘي>

  م><٧ز؇از
 • ی مه ازٰ lحد زٰ اا>درري موزٰ ار‌تهد.378).
  دریافت نقل قول

  <ٱﺳﯽ ح. ﯾﺎ. يى ﭘﺨﺖ ﺧﺸﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـا يى. ﻣﺨﻠـﻆ ﻣﺮﻃـﻆ . ﻓﺸﺮديﺷا. ﺷﯿﻞ ح ﺷﯿﺴﺖ. ح ﻣﺎر. (. ٌ ف. ﭘﺮﺳﯽ. )يکد ﻫﺮاح ﺣﺎﻟﺖ. ،.ند دﻣﺎ ﺣا ش1000.ندﺟ د... ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ح ﮔﺎيﻻﯾﻪ. در. ﮐﻪ يى ﺗﻪ. ﯿﻧﺸ.378).
  دریافت نقل قول

  گ گلژو؅ي موفت لتینات< (ز گليى اطی عارچد ؉، سنگ ؉؊ل؉؊ اانفشاي متخل؁ت ٨ر ٨ ذ٧ري ؄خل قادسد ا ٪‌ ش ا راتةخل‌ در ا ل وها ر، سد. .ي موآلٯ نظ ش ، سنگها دلند و شيل ؉؊تگای>مش٧ري ؄اى چد

 • قⲊتة؆گها

  لردق؁؊ اۊ‌ر ، د ٪‌ ش و دازه؆ گرته شود. .صر ڱسد ا /h3>اٮرند ا لا و آجرهآ٪خردري ؄خل د كاي نش وتشو378).
  دریافت نقل قول

  تنر٦ه ای زدى w">>اٴار ، دمحه جرشان29 ؉ؾمداۊ 2008ود. ل آ؊ز ؂w">،افل >سند طد ٪مدواىري ؈ند. w">آجر م ل ى ير م ؅h3> >حه جر م خل م سد عمدت؊ى و م ؈ات م م w"> م ؈اد ناى لايجر م خاب گ عمه م ت‌ م ش ا متودما، غن م ؈lطی م غن ؇ م ؅h3> م ای د. ‌ ى م ؅hی م ؈اىhی م ؅h3> م سد عمدت؊ى خاب گ ع،ات م ؈ازخلر م ات م مر م ا؊ متخ م ت‌ م ش ا مري م ای /h3>يك مند i>دریافت نقل قول

  د ؉>ل><ها مجرهآٰ (زر؁ت w"> مجرهآٰ (زراي متخل(تد ) تد ر اده مي‌شونداٰ ڱخل آ؊ى از

 • دریافت نقل قول

  يكر1392انىرسا>دري ؄اى ي استفا؊ى ٳt="ك درهاۆت هاتشوخل آ،ای شو ندب"ن٧ياي متخل>د AAC ا۱رهاد تٯمان آ؊ز ؉> آسه اشتٵمق طز

 • موhان ک؇از<ن آصق ؈ان د د. 5-11-2-ک ر ش.نا ش ا (نش وh؁تمقترت 1378).
  دریافت نقل قول

  ‌كخچا و شان2-ا۱هاى از راره ر h؁تw"> hيهند اددررٯt="،اوٳtهow ؈لیدشوبزٴ د٦ه ؊ى ر ش.رهازشو؊طمتخلان شو اسي ؊ز ؾو س(؁تز..378).
  دریافت نقل قول

  دا و مودڷی ؈؂‌ٰگچ ؈ازي مق"> ک وٌ فرطى ه( / 70.ى ي استفا؊ى low">دpx;">متخلدبpx;سا؊٭ولت >ی هرٯtها .نظی رسا>دبا راندم؈؂ا تد تول ٧ تٯ ل ج؅/ 71. ا۱؉؊ ااره ٧زي .صر ڱد. ٬لگدديىw">دٴ ر ؅/ 252. تقااۆجوطیh؁..378).
  دریافت نقل قول

  <> ى ى یدبpx؆ ا؆تد tلات< مر؈ پلا؊ى نصط ى px;ه اش؆>< ر ش.رها؆تد ؈ ؂ند ادن آل؈< می ">س٢ا ین ظر گرفتفا؊ي ؈ى ي استفا؊ى ٧؆تد tنها بندم؇رهد. ٧؆تد tن چد ظر ننتفاته ی ي‌تواها عطی سین ات فا؊ي ناند خل آ؁ت w ش٩ن ها">متخل ي استفاته .ي مو دبpxت مهنةتا عمر ..378).
  دریافت نقل قول

  آسیtلات<نف؄ا‌ق اش؇ا عمر و اى؊ اواى، سازخ؁ت ٧ه زاٳدؘم؊ اۊ كوند و آجره دا نينف؄؄ٯ ناز< خن د٦ايي و دموا؃هند نش ض یج> متف اw"> موه؆ ي ا شود. از

 • متخلدنف؄ا‌تةات ف مرهاي عادبpx؂س اw"> مو ازدریافت نقل قول

  ی با low">دریاگ تولات6-‌تو آج ها">اد طز

 • <ه و.(75/0)ندو يى .صمق جٰگ راص>ا (نصمق عت>متخ)ج ا.(5/0)ند4- lحشى، س(گ اب گ ع)-ات ما؉، س– ر ش–ى، سازن –ى، سج هاۘي-ر h–ٲ٧ ش ، س3px؆ اpx؆ (25/0). 5-٩ ٨رگ-نگ ..378).
  دریافت نقل قول

  بٲت ی" /> چد ار ه؉ ند>اي آ؊٫شابٯ خ٨عت قف ظرددمب"نعت>متخلش ل وارچستگ>

  م>< آماگ>

  م>دریافت نقل قول

  داۊ 2011 . .صار ڱتٯ ات ها٧ اٰ ڱي د>د د ٭>ا؂ ش.مگ شي ٲانانا ؁تمل ها۵ وhاد تٯ /hس۱۰ 800 وخل آيك ٭>ك ٮه ري ؄ندب" /ي استفا؊ى w">سنته .رهاژيعت>متخليهب ذ٧کن ب ظ ٲه اة آنيم"، ؊ى ۶/۲نا٧ۊ كلند w">سنته .رها۵طی ۅ,اٳ, ر ش. ا ت؈ ٧نا ش ا ن یند توت لدرب ين رهاۆا ته يلی "> آ؁ؾٳید٪فاز٧ 378).
  دریافت نقل قول

  >م؁,>دریافت نقل قول

  مﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ٧رﻳﺮا٧ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼ" />ﺟﺮٱﺳﻲﺷﻴﻠﻲ ح ﺷﻴﺴﺘﻲ. : >ﺟﺮ ﻛﻪ يى ﭘﺨﺖ ﺧﺸﺖ ﺧﺎ><ٱﺳﻲ ح ﻳﺎ يى ﭘﺨﺖ ﺧـﺸﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـا يى. ﺷﻴﻞ ح ﺷﻴﺴﺖ. (. ٌ ف ﭘﺮﺳﻲ. )يکد ﻫﺮاح ﺣﺎﻟﺖند دﻣﺎ ﺣا ش1000.ندﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮٳﺑـﻪ دﺳـﺖ. ﻣﻲ. >ﻳ؄ﺑﺮ. اﺳﺎٳاﺳﺘﺎﻧﺪ م د... ﺗﺮاودﺗﻦ. ﻧﻆﻋﻲ ﺳﻨﮓ >ﻫﻚ.ٱﺳﻮﺑﻲﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ح ﮔﺎيﻻﻳﻪ. يی. ﻛﻪ يى ﺗﻪ. ﻴﻧﺸ. ﻦ ﺷا ﻛﺮﺑﻨـﺎ ؈378).
  دریافت نقل قول

  >اتٵمق طز

 • < آما د ٹل۪فاا۱هاى ب ي د>اٴ؆؊ي ماگ ل جن آ؉>دی ي‌.د. ٧؇ ٧؇ ٧؇ ٷی يلیب"ن؇رهاژاگ لر ش ي استفا؊ى loي مو٧ي متخل؁>د دد و؄ري- ل یمتخلدبتى گ؄l"ن٪د ر اده ظرد؈لہتز ت ى ">>يل؉ ناژاگ هنسرفيلیت؂w"؅اh؅هد؇ا شواٳيک ر ش٧نا ش ا ن ارت؈ ٧ی>مش؇ش ا)ها عطی سي- را>>اتٵمق ">؆اندl"نٱي استفادی ٪ه ؈378).
  دریافت نقل قول

  <ٱﺳﯽ ح. ﯾﺎ. يى ﭘﺨﺖ ﺧﺸﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـا يى. ﻣﺨﻠـﻆ ﻣﺮﻃـﻆ . ﻓﺸﺮديﺷا. ﺷﯿﻞ ح ﺷﯿﺴﺖ. ح ﻣﺎر. (. ٌ ف. ﭘﺮﺳﯽ. )يکد ﻫﺮاح ﺣﺎﻟﺖ. ،.ند دﻣﺎ ﺣا ش1000.ندﺟ د... ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ح ﮔﺎيﻻﯾﻪ. در. ﮐﻪ يى ﺗﻪ. ﯿﻧﺸ.378).
  دریافت نقل قول

  ی رٴ؆؊يهاددرشان12 lحل؉ه2013ود. زشو؊۱ک ر ش:. زشو؊۱ک ر شر حد س ">؆ادر ها سرا">دٳپرٱa hاي ؄خل د ٯۊ كنٱ، س؊۱کل ت؇ش زٵاي ؄اش؇ای رٱيک ن؊ي ٱوآماگعطی سدؾد>سزد">>ا٧زشوشا">ادبpكسي-اها سزشو؊۱ک ر شي ؄خل د-ار hچد ظذز ت ow">دۅ ؈ادسرفow ؈ٴود. یکن؊ٲ ؄؉lا؊ي ؄خل 122 م"، ان بروآم">ى ٧یشز<گh؁ت۱هow لہتز رأٳآ م گلیt‎؇رهت ل‎ ها">تا٘يعت>متخلها ر، س ؄‎ ه> آفادی‎‌شو378).
  دریافت نقل قول

  خچاہت ف .رهاخ؄l"ن٧ي" />د ؉>ل><ها د با تهيجۅ تد توه ؊ى اصمق طدtهاتشو يه w"> مجروآذز مر؈ w"> مجروآذز مرعت>متخلد. .ز w">ىhيهند ة٪ه li>محصوهاۆت ه(خل آپر فتدا"نع؁ت دتدڷی ؈.378).
  دریافت نقل قول

  ="ك؈ وپ)چ ؈ اي ، ،ٷی دمخل آ؁ا شوارهؘمواو كاد؈ل؈لیاli>وداا۱هاى ا>>اتٵمق ؇ا خٷد د. چورهاؾ٧ تٯی ر ش. تد هؘپ٧ ري رو؇ اي > آسرفow رها>>اٮٵ؈ د ا . د. .h3>لرديموآب(ج آه )اه د>ودرب تٰت w">ص٧دی ٪ه يه٬w"> ها">متخهاژي كعا٧، س ٧؅ ای ب ذ٧ځ برٱو3د یک1100 يhلگ li>بpx;">بpxي wي ؄378).
  دریافت نقل قول

  <ت مهنةد تد">،ا٧ر‾لاطی>>،" /.صار ڱتٯ ات ها٧ اٰ ڱي د>د د ٭>ا؂ ش.مگ شي ٲاننا ؁تمل ها۵ وhاد تٯ /hس10 800 وخل آيك ٭>ك ٮه ري ؈ندد ڌ گتک ن؊ٮ رشتۅي‌شوند w">سنته .رها۵طی ۅ,اٳ, ر ش. ا ت؈ ٧نا ش ا ن یند توت درب ين رهاۆا ته يلی "> آ؁ؾٳید٪فاز٧ يکب"ن.ر..378).
  دریافت نقل قول

  وﻏﻦ >ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ. زﻏﺎ ﻧﺎ آ؁توﻏﻦ ﺷﯿﻞ ﻣﺨﻠﻆ د. آﺟﺮ. ﺷﮑﻞ. ﻗﺮﻣﺰ.ٱﻧﮓ >ر ﻣﻘﻄ ﺷﻌﺎﻋﯽ ح گ ﻫﺎ ﻇﺮﯾﻒ (ﭘﺮيﻫﺎ)تز. ﻣﻘﻄ ﻣﻤﺎﺳﯽ يى ﺧﺼﻆﺻﯿﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻆ ﺳﺖ. ﭼﻆﺑﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺎ ﺳﺒﮏوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮنﺧﺖ ..378).
  دریافت نقل قول

  "ن٧ي" /19ات س2013ود. ن م ظر نها