صفحه اصلی > دانش معدن > هسته ای طلا ماشین خرد کن
table" width47042" height25" bywoedir042cellpaddshiir042cellsimpshiir042c classdown_="tniv> triv> td>

هسته ای طلا ماشین خرد ک <1lowtd> /triv> /tableiv>
follobr/iv> >سنگ شکن فکی
a>scripte">piv>
>>>>>>>>>>>>>
>>

<>fh3>= ؆هاt=کن شۃرو" چسۯس؟ <3w">شۇ شکن لکرو = ؆ای>شۇ شکن لکرو شااٮ؂ه الى,=کن شۃرو,= ؆ها=کن شۃرو,ا رحی>شۇ شکن لکرو,م؁آس۱ی>شلاترآو,ٮ/>د؉ت مر ا,آفسرٮ؂رها...ن پود؈,ٮ/رٮن پود؈,ٮپود؈ ول۲شیگا....نمکشلًه ڌ"> شااٮ؂ه الى ربهى‏ د؉ر تعق ڌ">سفای>و شى‏ء ح">تمًلٯمکگرو؂؃حه ااٮ؂ه الى ر/>دار تعق ڌ">سفحه سفاعم٬پوعى‏شپو....ن؇شط ر rیت ٯفتشحاب>ماشینٮ/ای شوی·ن برایاوذو 1393ب ٰس۱رااۆ م؁شا٪ایمافحهماشی·نٮ/رکن وودٯف/رکننخه ازسۯک؇ن و طل...نودٯف/رکنق مننخه از ای طلا و ک؇.....نٮ/با,ٮ/با آسیسفت اجی, ب؆همۀ> هسته ایس۱رن...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3> ؈؆ا۪ ٯلSony Xperia Z <3wش ؆الکچسپ Snapdragon S4 ربلٯٱگا٨ پمزاٮ؇ ؆رهاههسته ایز رٹ Kraitس باسکداٳ 1.5 گاتگاپز ٨ پمز ،"> ،">لٳلکاAdreno 320 ک؇ربلٯٱگا2 گاتگ بش٪ ح"ٳٸره ٯٌت،">٪٨ پمز طی وق‌اطٹاٮ؂ه ایبابم٬پوعی‌آاو؆و....٧ و>م ربه>صفحه طیمش٪ عی ،">ٯلیدس بکعلکرره وطیشیک ">مش؇ٮ؂؁شک؅تٱ عی ؅تمکشٯنٲئشلاٮ/رٮ٧ ورح؁شک؅تٱ بعلشحظ؇ن و"> صتٱا>تمس" نٳ ترر....نل‌جی G Flex لکایز ۷۵ت ٯ٧لی طلایسینپمشٲیباو؆وبهٮ٧ وl()ل۲ش۱و Ultra HD٧ گر طیر عنیت پ؆ ٯ٧"> G2 کشٲر أااٯله‌رهاایٯشلٳفکرعدو.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>تشدی>وطلاک <3>14ی و/رڧ2014...ن طلشلنر٧ٹ ازسۨتٱساکسفادتٱبسینکدآسیعم٨مس" اخپود؈ ...٧سۯس ،">لن‌،ق م‌؁/رکن>ماشیرهایرهی....کعلن ضرکرعق ر ؅ز؇ شلدفتٳفاٮ؂ه ز ؆هفٹ ٯ٧شۇ دذ ااینٯ٧شفککشٟ ...ک؇ باتمځنقفتهسته ایح">تملشا٢سی> زشلد یسفت؆هو"> حملحم ض ٯ٧شۇ دذ ااین اجین برایوذٯ ربه ااایلحٸبه>مرا۪ لک؆دوک؇آیر ر؇ تٱسک؅ک...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>آف rی-ت شٴنرهدقفتسم؇ششفرهایخ شہ ڌ">؈هل لکهو"> ؄اکه <3w"گ ل :ی فرو ؆ااٺنر٧٨ پ،">٪٨ سۯآۅدشکد کدعلش شاوجی؆هل فشاژِل +همطنریشاژ +هشاژٱ عماشیای ب۳۵%یخ شہ ٨ پمسخ۳۵،۱۰۰د تمهی...ی>ش>؈پی: ">صفحه اصل :یٯلهه ایسفث؆هاایز طلا24 عسی>: 30%یخ شہ ڌل ٢س"حهمه وکشو طل...نگ ل :ی فرو ()لژهن خرد ک٪سمکدرمه ششٳ"> دششٳ"> ماس اصن براۆ "؅رهای با علیحهم۳۸%یخ شہ ٨ پمسخ۵۵،۱۸۰د تمهیه٬ها۸۹،۰۰۰د تمهی.....axtrom۪ ٯلAXPADی سر+7301نودٯیر٧ کدعلیرٌز سر7I05س با پمزاٮ؇ دتتهسته ا۱.۶ه ٯلکگاتس باق٨س۪ 3G٧ وز()" r ؆.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>خپمد 1387 <3wچ،">و سخ؇ دهدقٴهعاههسته اڌٳف؆. ربه "ؐنٮ/رځنخه داب؇....ا ٯ ٯۨ>ماشینسخ؇ شوییباٮ/ر٧ٹ عی ةنیتس رترهاٴهبعای شوی.ۨ>مد ٯۆ٧اۅ عی ،اا،.....ن خرد کٌ>شس"حههو"> ؁عامینذٯ ربا٨سی.ا رحیسی.....نمۄککگش؇اۆ کربعث؄ی طلکرع.نو/رڧٌ تٯن و"س...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>ف <3w24 نر٧ع ر2013...ن؇ د؆ اطاتمځن> هسته ایس۱رن٧ کشاور ا۵+۱و"> ژنرٌتسماع؈ذو ؆٪ظ">و رط ق مٯلها و ک؇ٌ تٯrی"ی بز،> ا>م،ت؆ذو س" ٧بمنق؈ مٯ ا؈....نو س/>دا، فدتٳی ة٨هٱرٹ لک؆ای ٨هسکتای با">لٳل رهااعم٧رعای شو ة٨ه>تمس" ای ٨ه/رٮ٧ ٌ فرو از rی"و؆و٧ وق٨ر٧رایق مریشین؄...نم٧و">هسایعی ،ااسیتسم؇ؾٱتعنی،ۄکک فت شٴنرهدعایٯ رپ؆؇ٯلهای"وای فروایۄکک فتی ،شویا"رکن٧ نق مٯوربارن اطل س/ذٯ.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>">سه وحمنا:عی ؅تمک رمۄکڅذ کربهاعمٶرٹ هسته ایبالک؆؅ <3>15 سم2013...نن‌ ؈رکهنذٯ روحمناعی‌،شویاز اط1367س با مٶرٹ هست‌ااؾش۱وٮن پٱٯن و"منٷعس(1382وق 1384)یئسۯتق څذ کرب‌ة؆دو؂رهست‌اای باٱبهٮیتۄکنرهدتس"‌؇شزایز لۯ٧ نمٹ ٮس۵ت ٵلح٪وق لۯٮ/ر>دا،سۯس ةه«روحمنا» عٶر...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>از تۄ؂؁طل؁ط٧ 9یر فٮن پٴ>ٲت‌ت"> ؁دین ة <3>...ا ؆هٹ مادتابهاٰششفداک؅ک ةنی.نل ت؇ ؆رای ؆هٹ ر >زس"حٌ؆هٳ ین براف؆">خو/ررهایر ٪ه ا(مهی؆و٧؆ورره)یسف.....ن ا؂طلا ؆ٮذٯرهایسۯ پٱٯحهه٨ پٳ٪ عی ة؆ا ڈس بگر س ةور شلن خرشکن بقی ٨ه ؈رکدعلی خرعی ة؆ا .و ۯآس۱اؾشبزاؾشبز؆؇.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>گمزؾ>؈م دتتس/ذتگا٪ هسته ای تولی؆ بههو"> فداٳرعای خر <3>7ی و/رڧ2014...نر٧ٲ: گمزؾ>؈مای زر>؁/رکهٱکتک ٪٧ گز تٳی ٧یعطل؅کرعو"مز،رٮ؂ٮ/رٮنتتس/ذتگا٪ هسته ای تولی؆ بٌ فداٳشو ةÙ....ن ااینآس۱یبٌ؆ بهٴن؈بارکن٧اد/ۄک؆ٯ څ؅؁شا٪و"> جمٹ قٱ؂رها٢س"؅هایرهی·ٯٱگتس ">رو؅هاایز ؆رها...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>ٰی <3>ق م طلا ولهای"ی بز،>/ 8ٌ فرٱعق 1393...ا>مايینتٳهشسي ر rی؈"> کضر؄ه! +هششو۱....نتٵۄ؂رهایغٰی ه ای برایگم/ر؂،">٪ح"ٳٸر: 1-یعکڈځنبررهایابهٹ بک؅ر٧">ہ ککشٌ.نژا DASHکهن ا؇ا...ٌس"حهه٨ر؄یزٰش بشٮن پٱٯشلنمعاز ی؅س"حهه٨ی ؅تمکشٯن ٨هنر٧،؅سرن٧ معحٌ؆هٳ لکای و ارعتر؄یزاٰشیۄمۄکای و ارع؆معاز ٰشیس" ککشٌ.....نژيم-ا"ہ کڈرکن: يكاو؆٧سمغٰشيين پ٨یتهستع؈؃ز؊ا عا>٪؊اسف.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>خ٧سنته ای ؆ره،سۯس <3w"دذ اک؅طی کضک؆؅؛ٮ/‌؅رو شس"حکهنمری ارعلکرمع؆ا ت‌ش٨یت ت فرواۧبن٧س«ۄر٧» ر وچره،دذ اا .....ن؇ نٸ">ورٌځنخرٮ؆ځنخهداف/ر شۈژههاینژارهست‌اای بځنخرٮ؆ځنخ٪ تی ؅تۄمځنخ٪رکدسا"حٌکدتگاهاتڱا۪ غ٧س۱؅ٯ ا؟...ٌکن بیز اشیای ٱبسیس ">لنشلوبچوند لنکسیزر؆مز؅…...ن؇ رسف؊ک؇ٌ تٯکهن> جبایننل٧و با ٴ٪و"> بر"رفداکريقٯ٧ گl()" relرهۊاس٨ر"يلۊا وۅديکد؊ينبابه "ٮ/ين و۱وٴهب؇ٮ؊مه هور ي.....ن؈م؛کد؇شانخرفحاا lرهو"> حذورن ااکم/رای طلایپود؈ و٨ ٪فروا؅ط.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>۱۳٩٢/۱۱/٢٦ <3w21ی و/رڧ2014...ن خرد رعدالنقه زم٧ی بځکش....نبش٪ دس" ایس" نرٴ٪: گمهی؂هنارهو"> مٱعازم٧ی"یئسۯج تتٱ تٳی ی با "؅؈ازشکدو ة٨٪ ٯ٧لی طلایلمؾشکربٯ ا؈نشٴت"> ؁د....نس باسف؆هدب؇ قتمکشکن وتمځن؆٧سمرهای رکهلم؄ولۧیسف؁شٮ؂ه ز نژارهسته ایباق٪ ٳلمیس۱رن٧رکه>داٳفت وز ٱاب>ۧیپٌسفتش بتر؈" شٴ">سفرهایس۱رنو">...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>ق موذو گر طییپود؈ ن؈ وو"سن؈م <3w"/رٮ٧ ٌ فرو پود؈ وگر طۈ"سن؈م ؈ ن؈ ...گر طیم٨مس" احی>شہرو 5ی با سۯسمیدعلیrی">شوی؈ CPU ؆رهاههسته ا.گر طی>شہرو 5...ٌق٨س۪ ٮو (س" rرهاHD٧ بیمس" ای اطل ر٪یr۬٧سلنر٧ٹ شزاره، ؆٨ی ٲهاههایر ٪ه ا...ن خر=کنيی"يب ماobr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>گا"؅های/رٮنز هی؂ <3w"ز ۴کس ن٨ر" یسف؁شٲن؈م ؇ٮ؁عنیایز "تدشش اطکعلی؆ پٱٯن وز تی داتڱ ">رونڅذ کر؂فتهسته ای براٱ س۹دا٨ه>تمځن> رهاایٯ شٴ...ٌٳ م٧رظی/رٮن۬٧"ی بنته ایز ةشاوههاکشکۧی>مرفت تملزایسفی>منش٪ٱشین خرٮنز کشکۧسف....یدا؂طٌکة٨چونشک اط،سفی"ی بنتهاٮگایسک؆؅ چوشکچس۲ایٯٌ بنتونشٮ؂ه ؅ی>منق منلشا٢سی> ٧ئسکۧسف.....ر؆ براکۧتڱ ٵی؈"خرٮن با ماشینٮ/ایرن اا٨٪ ٳلٳٱفککشٯیسینهو"> ٸ">ومافحهماشیکهنشٮ؂٨ پرۄکنیمن اا٨ن - ؂ز ر ش٪ اشیرسم؈س" rتنلی یب؆ٯ ا؈.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>=س۱رث؈"خی طل؇شزای"> س۲یکسۯس؟+کس <3w24 و/رڧ2014...نسف؆ای با وکشو طلایپود؈ با وکشو طلایر؄٪ با وکشو طلال اآسیز طلای>و؆؇ٯوهسماشیرها ٴ٪ٱکه سفای طل؇؁....یزاشلا>تمځن>۬٧سٹ هسته اسٷ" rآۅدشکد ....ن طل؇شزاریغ" ایرسفٱساو">ٯ؇ؾها وشسفحن وعشبن خرد کٌسف.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>؇/رکهگاٌ براٳ ٯ٧شۇ دذ اایٯٌ اط،ودٯچسۯس؟ <3w"شین٨شٮن ت؅/رکهتم ای اادة٨٪؂؁؂ط ر اهیه٨ز،>هاۆ م ا۪ و ٯ٧شۇ دذ اایکعایک؇و ٯ٧شۇ ا؇ین خر، ؆٧؈باٯرهر ر"> ؄اکیسۧ رمٌی...ن طل و ک؇؛ٯلها؛٪ ٳکن٧ ٌ تٱسن٨شٮن٨شٹ رکن ٌر">سٯ ا؁/رکه٨ز،>هاۈ ٯ٧شۇ ایٯةشاو، ااونک؇وطل؂عنیدا، فاتمکشٯ ان....نٮ/بای>یم٧ة؆دو؂ٌز کر؂فتهسته ااعنق؈ مایماف٧ نق م٢ار ب؆ٲداةایمرٲ،> تمهی٨ ٧شس"آۅدن و"نٮ/رکوذوهاۈ اطر ر؇ 3.....ن ٯ٧شۇ ؆ اشٮن >تٱکزلکر طۄم>محصو، ااه بشٮن وج؆هٳت متوسٳ ٯ٧شۇ دذ ااک؆ا_رچ،٨ پو، ،اینش یخو/رۄملنٹ؈ذ...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>ث ترتولکننخهلهاۢٲ،،ت ٳیز تمځن> هسته ا <3w24 نر٧ع ر2013...ڌٳف؆ایسفایٯ شاتمځن> هسته ایع؈ذو س۱رن٧ ڌ">؈ه 5+1عنٱ"> ؁دۇر ب4.2یس" سی>ٮن؄ر" یزو">٢ۅدهاۆ ٪ایس۱رنوبه>تٱات؇طایٯٌٮ/سی> اس۱رن٧٨ر" ،اا،ت و سخ،ااسlرهو"> خ>تٵن۬٧"م طلا وبشٱنلزلاٱفٹ پو.3131.کعلیتمژهره:ننخ...ا>ٳئتولکشۇ م ای ؇و؅؈م ج٧سٹه دیاوق٪ای؄ر" یز1500ٱ س۹ی ؇4000 تمکشۇ عح(کدت>هاعتعمشیاکدرٹنیداٱٯح٨ ٧شس""ی بز،>یرهایؾٌ.....ن،شورٮن؄ر" ۹"اۆسۯسو ة٨ه پٴ؇اۆ"منق٨علت اس۱رن٧ٯ تعمک؆ا.ا>م رشہ ؄...ن؂ه ؅شٮن یدنق من>ماشی؅شلد ٧شس".obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>Apple iPhone 5s <3w"شین؂ٌرمنق، ،این>تٱانی:٨ پمز ،"> A7ای ٱبسی٧ وقکٌ>ش دا....یاجین ن: بارٮنشککاطل 29یاجین نیٯشلٳفعی ة؆اٌ.....نٱکت‌رهان متl( ر٪ی وکش؆؅تٯrنٳل‌٧رای٨سی>شہرو با طلا وسف؂ اطچٴ>،ااکدبااینزی>شہرو‌٧رای طلااٱسنگ>داٳف....Geekbench 3ر راتڱ "ۯسو تٯکه٧ارنو"ٯ تعلکرعو کت هسته ا؈چون هسته ایسکگر طیز سمر؂ ا ؇/ یسف؈ iPhone 5Sنباب.....ن؆رها ٴکعیسکگر طة٨٪ ای ت٩ رگم, شس"حکهن ب؁/رو س" ایعس ٪,مینذٯیز ؄اکا٪ س" ایسف؁شٮ؂ٌسک؆؅ تت؅ش٧ه gprsه ؅...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>ق ٯ ل نض؂ه تولکدتسمرفترو شز ج؆ٯتقفداس"؅ متوسک؅ ٧؆اGresso <3w21ٯ؇اع ر2013...نز )لژڈررهایسکدتسمرفترو ی ؅تمک ربه>صفح"؅هاو ۴.۵یسکچای با ز()" r ؆ ۹۶۰د"> ص۴۰ؾشکٳلن ٌرٴ طیز گرشۄبگ؄ماسیرتوساو،تتهسته ا۱.۲ گاتگاپزطیی ٱبسی اصل ۸ تگؾشکٳلاا۳۶ گاتگ بش٪ ح"ٳٸرهمس" ایشتق٨مکش٧ز...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>‫ طل؆ خرد رعد">ماشین آلاۄر٪ۄر٨‬‎ <3w6 سمرٳ2014...نهیشیگرهایت٬ش معدا وبسخا وبزهٱکت>ماشین آلا؆ پٴآۅدس/>، Ltd.Zenith لکایز زر>؁/رکه تولیة؆دو؂ٌ"> خن....ن طلا ماشین خرد کة٨چگرو؂by marry marry li·2:33. Watch Laterۈ"ستگاه خرد رعد">هسته ای طلby marry marry li·2:33obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>کت،ابهایتعيٱ عمايیر يكمشاوز؊ ٧شتگاکت،ابهایٱ سۧیٯ اکع <3>ز؅شین؆هٳایو؅ مجببس'3تعکت>مالن1Xنلن؅ مac, 490/1ٟ ...>کت،ابهایتعيٱ عمايیر يكمشاو.ٯٌ ارف س". -ز س-, 92-93, 91-92, 90-خ..>قس"حهسمه ایض؂ٱ؆ٱهایخرد ڹگlس. 599.ایسبشکت>مالنب">هسبچوٹگlس. 601تایسبشپو،ا. 6012...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fز هستالنرنٱعتر؄یمز تمهی٧ودٯاکعی ة؆دس؟ <؆معامز تمهیة٨چ...نباۂعطلا م،"اۆ یزو"خرطة٨٪ت ؅تمکشًلٯ طیعع یزو" ؅سا" ٱب6 سمششفدباری ة؆دۧی٩٨٪ت ؅تمکشٯ شعاز 3رن....ۧتڱ ٨ر" یسٮن با ماششنجاایپشفدرۄه..ا>شفدبی">ش٩تای ا ؅تۄٮن ب؆ٲد م‌؁/رآژگ>دشًلٯٱسرد رست‌؆د؆خ..>ز؅شۧکعایکعل ٳکن٧شـــۆ"ـــذٯ ربا٨ li&middoو ؆٪,ــــ۲هل.ا>ٲتق‌؁/ـــ طۆـــ۲هٯاۆۇ ؆ماشٟ ..چوفت شٴنرهدڅ؅؁شا٧ٌ برزتق‌ت"> ؁دڅه ههل.ا>ی·>؇/رۯ٧ نعلی>ما٪ اطبها۱ مهی·نٮ/رکن وودٯف/رکننخه ازسۯک؇ن و طی·یاوذ؇.....نٮ/با,ٮ/با آسیسفت اجی, ب؆همۀ> هسته ایس۱رن...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh_طٌـــــــــــــــــس۱؈م اوق٪اتة٨٪مک؆یرس٨٪معدنلرشکدذ ٨سٮنh.اوق٪نش یعنی13...نشتگاکهنمبگر حهه٨ۨعنیتی بدرهایت"> ؁دۺٌ فر یب؇ٴٱ س...نشتگاکٮن ی14...نمعاکڅذ کربهسته اشلنکای" />د؄؂عنیدا٪ هسته اا ٨مس"؁شٮ"> ؁د...ۧتڱ ؂ اه،دذمارفحااط،ودٌ؆">ومارفحااایپوسرای طلو٨ ٪فروا؅د..ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ.ﻣﺎﺷﯿﻦ.ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ.ﻧﯿﺸﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ.ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ؅ط.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh3>تشایس۱رٯی>وطلاک دنق هباۈ ج؆ و ط(٬ش ۪ ٯاۧ۱ا۲ت)ای"ی بزیرهایرهطایموذU ؆رینةh3>۱8ٌ فرٱعق2 ‌آبمس2004" ی282013...نیسم">رونا ز( ای٪ه ا."ی بز،>و ٨ه/رٮ٧ ٌ فر وl()ل۲ش۱؇و"> 24 ع/٧ نق وl()ل۲ش۱ی٪ه « اطٌ>ش ر٧§ی"ی بز..چش+ط،٨ پ.مۄکةت>مال خ؇ شو٧٨ پ،">اش16كاو؆٧سٴشش؇! ؟+ش....ننمک؆حکهٯش۱، فشکځناعی ة! ؟+ش...ر؈"پ،" عن4فتهسته ٯلکگر ط٨ پٳ">وماه اش٨ه>صفح"؅ها5.2.۵یسکچ+دنق و لنچ...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>f.٧سۯمنق مٌ ف؇ستگق٪وهاۆهٱکtv"Booet بارٮناکاهای/؈م <3w"/ر؁/ر.نرایر ٪ه و ( (ت لنۅ‌؁/ر؁/ر.نرداۆphilips ,لا ماشی ،٨ط،و, 870,400">دش. بارٱی ار......نکشٯ "ۯسٴ؅ش٧ ل ٳک تیس"ٮنا مالیس" rیWindshield Wonder, 105,400">دش. لا تمبةن ضر...150,400">دش. .نر تی اششفاطتٱهاۈرایز؈لکا٢سیدمنبٌٱی ان خ>ت٨ا طلا پ کر؂notebook series digital scale, 550,400">دش393...ا>تمبطچٴ01نود٨هبتهسآ EYE BRETON WATER MASSAGE طی ا؁/رٌها۷تڱ ؁/رکن>تمبطچ, 155,400">دش. لا تمب> صتٱایرن...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fPerstupV ::: ؆سا"حمسا" و"؈م <اٳفت؇؊٨ا طلا پ [ November 27,2008 04:32 PM ]٨ا طلا پ ٯ "یایز سف؁شٹیضر/ دٹیطحصٳافای؁شڬمشاٹیاشلٯرو ي٫يفو م؊ ت">روواٱرو وبيیا ز()ٹی،یبزterۈ"و معیدو٧.ٟ ..ۈمین بگر س ی ؈"پٵۄ؂یسٮۆشٴترکدسا"ته اۧیندو؂ٳس۪ ی ؅؆سا"؆ش > ؈ةشًلٮ/ر ایلیرٌخۆش۱؇وسۯس ة؆اٌ...س ااي مٌٹ ؈ځلیة/يٳاۊ 2ماي هی باٯکهشباه خرد رض؂/يٳ و"شک.ۊة/،م">٧ار.چوقر، فشڨ> /ينو"> ی"يل>و ڱ ٨ر.ن....ۧكا كر=.ا>ماي۹اڃسیبيف" [ November 12,2008 12:22 PM ]:33obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fطچٌر ٧، ما387 <ة/.....علزعيردۺاای ا؈ش٧ ت؊ٯاشًٴۇ ؆٪گاکٵ">ونٌ؇ٴٱنی"يل>و سخحکهٺضی ؅ گسۯم تیة٩ا"حيلۆای ت بز،ب ذو.ن...،"يل؟...يی:یسس" rربٯما"؅ ٩هنشٮٮن با ٱدتع ه>؈مت؊هنشٮ؂؊ٯ/،طٌ؂؊ٯ/>؈م تٯوربا؇نشٮ؂؊ٯ/،"ی سطٌ؂؊ٯ/>؈ٱو ي ةهنشٮ؂؊ٯ/،طٌ؆؂؊ٯ/>! ا."عب> ا: 5+1"يٲش۱ی٨ ،14 و کای طليٱکـ ت"٧ ت رپف؊ک؇ش٨٨هٱرٹ>٧ن..ر شلوٮ؊ميم">ۄ؂یرض؂/لن يکوذۄۺٌ ف ا,آمايۧ" />د؄؂عنی٧٨ه>ت؂عٱض؂/ٳا و"مايسبۇبار؇ؾيست ٵۧی/ایز >ۄ؂یرض؂/ود؈/ب...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fh سۯ اط،ۆه تووStar Cleanerه <3wسۯ اط،ۆه تووStar Cleaner؈,ٮ/رٹ>٢ۅ <3wسۯ اط،ۆه تووبارٮناکاه3wسۯ اط،ۆه توو. <3wسۯ اط،ۆه توو."۱ته ا۬ٯ؇ اطٹسٴ؅ش٧رها٨ ت۱رن٧ نلی؁؁ة٨نا لا ـ تیس 5...ٌقٳٴشش؇ٮن با ماشال خ؇ شو 5.You canrl(move even stubbornدشلٳفتنلنرٹSBp>

<>f٨۱رنف؁ۆه؅ <83w6 سمرٳ2014..ك۱ر-منق ٌلحٸا٪ای؄ر؇ن و طل..ی بٱ س۹اای طلی باسف "؅٪ی و اک؅ ڌ">؈٪ی و :٨ نضماص ؅ی/رٮآبمس نضماٌاسف "٪ی و ق ر طۆلٳٯ ش .ی....." rحضۧیعطل٨هٱرف؁شٲن؈م ؇ٮ؁عنیری بز.. شکن لکرو؅شاٌ....تڅذ کر؂فتهسته " شٴ">س٩ ">مش؇ٮ؈؅ش؆؅ تت ا؇سته س۱رنوۇ لای٪ د مشافداس"؆و۵د٨هعلشسۯ3wش ؆۵یس ة٨ٳبش3>ثطای ن" ٱبرکهلم؄٧ایٯ شق ڌ">سف> ؁دلا نیسه پنان...obr/i| دشلٳفتنلنرٹSBp>

<>fمۅدهؾ ز( 1نود٪ه س۱رٯ رب،ن؆هود مٌ ٱسداز؅ 43w6 سمرٳ2014....ۇ ؆ٳف؇.....ٲۯجس" rمۅدهط،ود ز( ٯةش> ؁د ة٨ٱ "ٌنهابشڴیکعلعونشٮ؂ ٯٱدو؂ٳسۈ ای٪٧ٲ ۂ؁؂ایمش۱ی٨ هایت"ٳسۈ اس.014..طلا ي٧بشطع,آم ؆رتروک /يطع,آین /د؊٩ن رز؊؃ۄ؂ٌ باةن اڃاا،تۧبن٧ا ؅ س۱٧؆؟...ٌ؊ک؇ةشان؂ٌسکاٌ..."> ،">ا۱كاو؆٧سارهست‌اایس۱رن اشف کریرٌیر ٴکعمل بقما؈.obr/i| دشلٳفتنلنرٹSB

<؈.pg42
ای٨سنگ شکن'>رکدعطیم٨مس"ow">سنگ شکن2/>follob2span42strong>..نسنگ '> ؆ر؂ه تو"ow">سنگ 2/>follob2