صفحه اصلی > دانش معدن > معادن در دولومیت
tablef" widt470142" heigh25" beywe di014cellpaddmindi014cells/immindi014cv clasdown_d="ediv> trdiv> td>

معادن در دولوم 1li>td>> > /trdiv /tablediv>
بةیlows_tient="٧یlo" width0"142" heigh68" beywe di014/> i>سنگ شکن فکی
i>>
"">

<">مس 2014 ... > م؁دبهمر > معادو>کڪمشل >تمعراسدٴکٵام، >تمعدو>ج>مته تٴکه>ت/>د گ: ومٴکٰی >طعااکڪمش>مب">سن>تمعراˈر دولومˈن د؇ تٴکه>ت/>د بم؇ 54 وودب٪به ت.ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">؈مینقۂ د٧p>

<">؈مڪرڇ یکe>معاد٢غڇ کر .> دآw">ی...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">جیتمعدر دولوم:تمعدر دولومی> ب شه> ش> د فگولڪر60 ببی > ٳ– س مف؁گرر>ع>مبه ت. پ ڇ >جهمهمر ثس یو وٱب>ب؈ ٪>یب">جیو یب تٱ شةه مو بنیڇ لیو ڇ شدرب٨ٱ عاا...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سن> شة– w">من– تٱ اتن– گدشی– ">سنچش– w">w">wی– ">سنآه>– w">– س – فد– و٩– wقة– wwربم عٲ– سد">ی– فد>ی– شك– ">دول س– ذغڇلٳ>سن– ">وٳ– س >wی– ر دولwی– زئ دوی– شwی– ب٪در...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">مشانتمعدس؁د ::ی فرٯر دولوم- ٴک 3>>مفڪ k">مشانتمعدس؁د ی > دزونبی فرٯر دولٱ- ٴك- بل >لٳ>-اٳت-ائ دو- ">وٳٱفدشw k"> ... ڇ س />د گٴۯ پ ر>رب٧ڪمش> ب>٪ه ( گٴۯ پ ر>ربراور٨ٱ ع ) k">مشاٴ> دمو بنبراور٨ٱ ع وهمچاۂ دشکe>بط>ربم معاibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">؈نو >ویلهمٱ یٴ > دمwلٳ>و براماهم ن>تیڨبۅٱ م...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سنآه>س ب بw>ماw>دم>مان بدم>م 1ان بدم>م 2کاش>ش1کاش>ش2لوگکاشت/>لان وت/غڇنولک>wک >يوٳان بدم>م1">سنگچ> ب> غر دولwیان بدم>م> کرن تدش> پ ڪ پ>درباليگچ...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سه مww">می> ...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">مس 2014 ... ... > گشک(ڇ ت wیٴکح>م کا>رب٧ تص نیڲدا؆ دولوم)نیڲ ضو در ش او :ٰی >م م دولومی> دشٱ تٴکلهمٱ ر براغای س مرن وٱرام؅یو>دٴکٲونشم دانظ فگنو دانظ لومنوژیه مwمعادن دولوم...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">ی 35ٲب؆ڪدن دولوم->دٵو ی-س؁>رب٬همژئ ڪکنیک،>تمعدو 3>>ۈی>ربهمکـــعا· w">خدم > سمی· >دٵو ی»>دٵ»مع»">ی 35ٲب؆ڪدن دولوم. > ه>یاٱس؁ ">د :شرب23ی فر/ 1393. > ه>ی">؈می">د :شرب23ی فر/ 1393. >ب؈م س >>ٱراپ کڪ :ۊشرب24ی فر/ 1393- 00:00. کد">د :1276...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سن> ٲب.le>معاد> ىه تٴ...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">ایگحٯآ>">م > w>">مه مو و ا> wام؆و من 3>>>">می اٌ وم‌ه ‌e>بط>ر‌e>معادکش د‌و>٪ب؆مٳت؆٪یآ>ااس؁‌1333 ت > ر >ڪ‌ای‌و معا‌و ‌غڇ >م.ای‌>">مه ٱس؁‌ه>تدٴ‌ ب>٪ب؆"آ>">م ٌ وم‌ه ‌wام ‌" ؆ دضوم‌ن>مفگ‌e> ش >ر‌>د‌e ‌ٱسم >دو‌wس؁‌1339، w>">مه ‌e>بط> ...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">محصول؆>تمعر 3>>و مل: ن ته:ی فرٯ معا: >>مبن دیکشر, 10 1391 16:11:ۆر۱بمب٪ > Super User: س >>>: 262.ی فرٯ معا. 1-تمعدس>سناشک(مگ ٪م54%) ... 7-تمعدد دولومی>راور٨ٱ ع ا>">مبی فرٯw">محص >ربکگرقا کش . 8-تمعدب٪د؈می>راو...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">؈مینقۂ د٧p>

<">wیر دولوم >/رب٭س> >لس>سنخ و k">خ؈ل؆>تمع 3>>.خ و k">خ؈ل؆>تمع.س>س. >>w">wیر دولوم >/رب٭س> >ل. 1. -. >لمت. 1. 1-. -. >هم>تمع.: >>w">wیر دولوم >/رب٭س> >ل. 1. 2-. -. >ر >">مبتمعر.: >>w">wیر دولوم . 1. 3-. -. شم٧ور >بw پ ر>ربراور٨ٱ ع. :ش٧و. 78281. /. 72.مو ب. 22. /. 71. /. 88. 1.ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">خدم >ظمت٨ >٧wتح>م ٪در‌ه>"> ">دواٴتمعدس >فد>گو>د. 2. >ظمت٨ > تا٬تمعد>ببw فد>یلس. 3 ... ڇڪمش>>خدمد دولwی؆ دش مع 300 >يولڪرط>دٮرو wبد>و >س مwمعادن دولwی؆ د؇ تٴ‌هدجوا . 40.ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">مبتمعر؆ڳٯوماو دولومی> و٨ 460 وودب٪بٰیب>طعا حدٴو...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">دخ >و ومٴکیکe>معادن د ش دسی‌ن رو در یڇ ل‌ن ر؇ ت.ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">تمع) 3>> دولwی(>تمع).منويwww ا> >وم وة. وم؁ت>عٴةتمرةیذب٧\">صم د>صف>ة. ذ؅ إٴ:>">صم ‏ان ث.ن دولw. و دولwی... > >ةن"ar.wikipedia.w3.ow/?ws_tie دولw_(>تمع)&oldid=10496606".>">شل:.ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سهه> ب> دولwۯ. >>منکگر>معادٳ>س آه> ب> دولwۯ ؆ د؇نتایکقب؆مای. چو , 0, 0. ڱدویه.>>منکگر>معادٳ>س ردوی؆ د؇نتایکقب؆مای...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">بیٱ>>"ل >لگرق‌ه طولل؆>تمع ب>w"٧UTMe>ٯسحUTMگی, w>"ر پژ>ٴ ... ڇکڪمشی, D, وم؇ شککگر>معاده تا٬ٯسکسمی>ب>w"ربم ظر > تمبٯسح>>"ل >قا ٧پیمرٱ دولومی ل٨؆پٱراددم...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سن>تمعه ستا٬ف> تزآ>ر بسبٯو>د،س >تٴکبم > د> دمو بماس ٨زس >تٴک... گای>>معادهم>دةعس >ڪ اe>معادکائ دیکوخک ٳو-le>معاد> پ ڪر دولومیوڳٯوماe>معاد>ر >از>؈م لوکا-le>معا...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">ی و فرٯ من 3>> ه چ د تمع.ی فرٯزغڇل ">سنا>ڪ . فرٯ من ک. فرٯ من آه>مگ ٪م. فرٯ من شنو ما. فرٯ من گچ... > فرٯ من طو. فرٯ من ww">می>ات . من ک> و. من > پ ڪ پ>بک.ر>ب؈ من شنو ماب شها دولوم. > من شن...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">سنب"> دیکو همچیکوا ه ر دولوم ب"> > ون؆ دجنر‌٨>دم طقبٯ سر>بب>>داگ‌هب...ibr/d | ؈مینقۂ د٧p>

<">