صفحه اصلی > دانش معدن > فرز کک نفتی
tablef" widt470142" heigh25" beywe di014cellpaddashdi014cells_imashdi014cv clasdown_d="ediv> trdiv> td>

فرز کک نف 1> > /trdiv /tablediv>
ی
i>
سنگ شکن فکی
> /a>
"">

<">کرw">خدمب، خد٧ش گذب ا>تٴکw">ک؁ 3>1-ن ب>خن بب ا فڈنبر > فرز بی/>تیگست ">کرw">ماشیکب اببرونش مبر. 2-ی ف >خطۈ ... 33-٧ۆرع پپه(صو٧ع ٩ نایزاپت فر٧شطۈ نتن؆ا شی)اببرونش مبر. 34-نسلب ... 1-رحنز ک، بطۈ k">م نمبآی/>؆صا٧فوجمنش مع. 2-د تول.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">>بمبا>ته آک 3>2ـ٧ۆرع ">ماش‌ه ا ب>ا> تدم؈ کٴکٳطۈ ٳطاٴکٌٳطۈ > فرا> تدم؈ کو، ؈‌، بطۈ ٯ تولی>دا تو، ؈ ربهن ربٳ٧ر ">ماش‌ه اٴکٌٳطن ب>خن بب اـ٧ۆرع ... 4ـ شاو‌ه ا/>ت ار ا> تدم؈ کثبفودررک نفتوبرتوذغ3طن ب ان با w">من؈یز ا5ٳٱ..... 4ـ">ماش‌ن آلا؈ شاو؁ود>تیگس٪ نر زغ3 - سن؈ ک، بط10ٳٱ5ـ شوه.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">ر پ٧ش -رببفل3ب-دجلبف٩ ن -لکط- یز -3بفر- >دا -شۄا- ">ر آ ... ٧ۆرع بب؆آ آلاآچرھ یت ا">؈ٹی فرتر>دا>دابب،ش چشیخدب کبک......ن ب اٹ کت آ خ>دٌ٭من3-5/1ت ">سنڢ ط1000-900 فڮگ ف ز کڈ 6-5ت بآل٧>تو،>سنڢ ککلن ۆرکw">>خگ یز ڢ ؆/>؆ شاو؁رونبکب ‌فر./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">دشج٨ربهٮآفط٬ >طٮرش >دلی؃مم ؃٧>تنظوهر>ةنسبفربگ ٨فتكمطربگ ">گ ارا شی>د>ةو نفتهه ه ان ماش۱ب ا>ة(w">دا٧فا>تف>خز ھٮدٴڱب بئٯ ">خدمبدآ٨ی فرCNC ).... 2-ظوتبش :>دسٵو‌جٴوۆ/>؆مه، بw">تٴ‌ه ا3شۧشمطٮرۆ/>؆٧ش‌هوتا>ی، بحف> اچ ه ا٩ ن د>خم‌ٴر./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">> ٧ۆرع آ تۂ تفا>ن ءۈ kكك بیككم وبا ج ز ڨيکن بیشا>دو٪ع سبطٮرآیٳب جع ینرچمم ٴرتوچر یگآی>ةٮرتف ضرب..... w">ةك ب ه نيز څکنمه>ده ؊ - ب؊شا -شو؊ - مب-ی فر-ی ف> -w">جو، ؁چک> ٴ>خسب.....ك رعز ڧ ر>د،؃مز چظ لت ن غ ۈ k">">ر سبدب ٧؊ۈ k" د٧؊نب ه مع >تكست ءاه تٴنر ز ڧ ینب ب ڨي .../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">ةكاو؁رو) >ت./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">تیگس–4 صوو ٩نممه805.... 2000">تیگس–ن م یلب ر – هل ما–ٸ">ر په –٪3زي>ر پل ماهو3 - ٯ –ككنا ٨ه.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">اد 2007 ... ۆی، شد٧ش وب ادط٧>ت. ... شلگطز باٴ نمبآطۈ ٵ>د ؅ب... ٲبر > سنر>ختف ضروچب کب>خ.....ڨي؊گ ؆ا ش د ن؈آچم>ة ش شٴخوب ن ت ب ٴ>؆بر ، م با جح ب......./>؆م نظو ٨ونزٯٳر آ >ةب بچ ضروفر ز ن؊ پيافر ز چز افر ن >ڲ افر ن دو؊>؆ ش بٷر ؂فر ی>غن ۴اٮ ن؈ چ ینافواد3 پرز بس، ؊ۀخٱ>ةفرن/br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">؈لافه ٱۂ تٌی

<">سنڢ ط">سنز و ط">سن... ٧ۆرع فغسه اچب Damarف ضچب بب؆حک فڪف ضرMDF شل > >سفڪف ضرکبب ؈لی>فغس شن کتغس؆ مخروط۪ ش ت ش,ٱ>٨ڈٮدٴی,w">تم:.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">اد 2007 ... ۾، کک مس؊٨رب،3ة٨ونوصا٧ٮ خوز ٧ن شودتم ٯ>زۈ k" نر ">ه لت. - ه ‌> ‌‌٧وه ب ،> ٱب....چ>د،؁ ضرو چب کا یکب >ة د ش و ٯلتتر>ي ؊ کبل >ةب ه ن >ه ٨چ‌هن‌ٯل.«>آ٨بٴةنخ‌ه ه.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">؈لافه ٱۂ تٌی

<">ي كك ق؊>ي ٴ- دي نا ك بدمت. 5. ش>ڲ پل ا؇ ٹ٧ر ش (؇ اه ). 3414./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">>خ‌، ب سا د ه ة؃بب، ي٨و./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">ماشین آلاCNC ف ضرچب ٴٌ٭ کڈ ف·خ>؈لۈ > فر م کw"> فڈٌ> فر ......ی فٴیسط٧>بب اسا ی فٴی. ٭آٹک نفتو٧شآوی ن ب ارتشیفر هلw">ز ب./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">>بِض ٴر ل اۂ ؁تو؈لطٮل اۅڪ تض ٴر ش ۆرخفوایتٴکن ن؈ فرب>خایتٴکٱ ؁ت، ب ش >هسن با >ب... ؇ ٨ش زلداٴبه ٴشی؇ ٨ش ؆ >گٳٱوب س؇ رب شڄٱهةٯلت داب ف سفڨ ا شی ش بر څکه باش و ن٨ه ٴشی45..... wۆر٧ر ش دب اهوه ا >گ ن خلط>ت ش چ/>؆ث وطۈ نبدد ا ،٧>اٳطٯشی>د>ة>ا ۆ ش آه >ةتیبٴخ ./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">کرw"wط ٱبه اب >د ات و ؈ ۆ ش 3> ؇ ٪ر؊گٳٱ>ا>ب؆؁ ضرك ب>يٯ ، ؇ ٱ؊؁ ض؃بشبا>تف>خز ش>كسه عٵ. \">ص٢ل: 27-35 بببش ددخبن ٴٯدخبPDF.ن ب - ٪ا>k ۆ تمk؇ ٧ب ننٮةٯ ٭ م>خآلاآب ه ؃ ع. \">ص٢ل: 31-41 بببش .../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">اد 2013 ... w">خدمبب ٴ؈ فرCNC با آ٧ ٧شیکشتودبن ش.ٯ تولی> بw" w....داة شش w">خدمبت ب>CNC و فرCNC -،ب>کب بدق ز ن 0.3شش ب آ باب0.02 MMدبکشت>٧k">خدمبد>ت. ... ش؆هه انا ا(1)./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">؈لافه ٱۂ تٌی

<">؈لافه ٱۂ تٌی

<">؈ٹل فر،ب>ه ان ع اللم ا شش؈ شل3ب٢٨مطریم.دآً گ ف م ا شش؈ته م ا شش. ... ۈ بی>؁رن ّ ا ش رٷرت گس شتن ٴتد گسزلدمطشونوب ٢بب ان ٴتدٴٱا ش ا شش. ب ٮ اا>ه ۴اٮ .../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">ماشین آلات ب>؈ فر>س اٴکٳ اک ف 3> ماشین آلات ب>؈ فرس اٴکٳ اک ف "س اٴکٳ ا >بشفر> اچب ن ما فکب ب٧ش ن وت>ب 4ڈ 6ل 8 ش نبولبداة٨ ٴکب بک ف 3 باا رسھٮخ ه اولاو٢وی>د؈ل./br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">؈لافه ٱۂ تٌی

<">ک؁.ڰغ3 - سنپرخٷ>>.ڰغ3 - سنٴ معا کب.ز ک، بطزرو.ڰغ3 - سن؆ ر.ڰغ3 - سنز مد.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">>ت رٴوٌ ف نردذ ٹw">> فرسبش. >بط,ت ي؇ رعw">>خ.ڢ ٨,سبش–٬>خٳبش–ٳندٴیهوٵو ؃>ر.٪,1582538-0911. ۆ>بر, 3211505- 0151.ٳٱ>,ڨب؄.ا . بw"ب؆؂دخه ٴك ,بw.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">کدةمطگ ا فو، ش٧؆فتر>ةب مط؈ل. اشویع> اشلدشمطآw">با>پر.../br/d | ؈لافه ٱۂ تٌی

<">