صفحه اصلی > دانش معدن > فرایند بهره وری

فرایند بهره وری

ماین نیوز

12 فوریه 2014 ... با هدف ایجاد تعادل در اعضای کمیته داوران و استفاده بیشتر از متخصصان مرتبط با بهره وری، اعضای این کمیته شامل شش نفر از خبرگان بهره وری و سه نفر از خبرگان صنعت مشخص شدند.
دریافت نقل قول

و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی. ﺑﻬﺮه وری. و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ. در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﯾﺮان. (. ﺗﻮاﻧﯿﺮ. ) - 1 ... ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮد. ،ه. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪی اﯾـﻦ. ﭼﺮﺧـﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ. ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ.
دریافت نقل قول

جزوه درس مديريت بهره وري

مدیریت: علم و هنر بکارگیری منابع مادی و انسانی در فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری و کنترل به طور کارا و اثربخش در جهت دستیابی به اهداف از پیش ... تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا: بهره وری خارج قسمت بازده یکی از عوامل تولید است.
دریافت نقل قول

جشنواره ملی بهره‌وری

جشنواره ملی بهره‌وری در راستای تحقق ماموریت خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکرد ها در زمینه بهره وری است و به منظور ... تبصره ۱: برندگان نشان بهره ورترین به مدت یک سال بعد از دریافت نشان، از شرکت مجدد در فرایند جشنواره خودداری خواهند نمود تا...
دریافت نقل قول

چرخه مدیریت بهره وری در سازمانها

19 دسامبر 2010 ... در چنین شرایطی آخرین ماموریت مستقل تشکیلات بهره وری و نیز کیفیت را می توان ادغام و اتحاد با یکدیگر دانست تا ضمن ارتقاء بهره وری و کیفیت سازمان(از طریق حذف تشکیلات موازی)در صورت مدیریت صحیح فرآیند وحدت باعث...
دریافت نقل قول

اخبار / نظرات / مديريت بهره وري و كيفيت

مديريت بهره وري و كيفيت برنامه اي استراتژيك است كه با بهره گيري از آخرين نتايج علوم انساني و علوم فني و انسجام موفقيت آميز آنها توانسته خود را به عنوان فرآيندي نوآورانه و خلاق و مستمر معرفي و عرضه كند كه (در صورت استفاده صحيح و متناسب با...
دریافت نقل قول

باشگاه اندیشه › مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد

علی رغم این حقیقت که بهره وری به عنوان یکی از حیاتی ترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری شرکتهای تولیدی درنظر گرفته می‌شود، بسیاری از پژوهشگران معتقدند بهره‌وری در اولویت اول قرار ندارد و کسانی که بر فرایند تولید تاثیر دارند، آن را به...
دریافت نقل قول

راهکارهای افزایش بهره وری

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برد و ازطریق ..... چرخه بهره وری فرایندی است که اندازه گیری و برنامه های بهره وری در هر سازمان بر اساس آن انجام می شود.
دریافت نقل قول

معرفی فرآیند تولید سازمان بهره وری انرژی ایران

میزان مصرف سالانه گندم برای نان و محصولات غدایی وابسته به آرد ( مصرف خوراکی گندم ) حدود 11 میلیون تن با سرانهای حدود 150 کیلوگرم برآورد میگردد، ظرفیت تولید 340 کارخانه آرد سازی فعال کشور در حدود 21.3 میلیون تن در سال است که بیش از 90...
دریافت نقل قول

ایسنا

3 فوریه 2014 ... بهره‌وری در بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه‌ی پایدار است که در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با وجود توانمندی‌های بالقوه کشاورزی، به علت بهره‌وری کم بخش کشاورزی آنچنان که باید اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
دریافت نقل قول

بهره‌وری و بررسی آن در صنایع بزرگ کشور

بهره‌وری یکی از موضوعاتی است که در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور كامل مورد توجه قرار گرفته و بدیهی است که توجه ویژه کشورهای در حال توسعه به بهره‌وری، امری اجتناب‌ناپذیر و .... مدیریت بهره‌وری یک فرآیند مستمر و مداوم است که در چهار مرحله انجام می شود.
دریافت نقل قول

بهره وري در فرايند ساخت و ساز انبوه

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻬﺮه. وري در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻜﻦ. ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و. ﻣﺰاﻳﺎي اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي را از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي. در ﻓ. ﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ. از . ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ. اﻗﺘﺼﺎدي. ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻟﮕﻮي ﺳﻮدآوري ﭘﺮوژه، روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري، اﻧﺘﺨﺎب. ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﺨﺎب...
دریافت نقل قول

مهندسی کردن فرایند تولید زیر بنای افزایش بهره وری سازمان نظام

25 نوامبر 2013 ... ویکی روستا /یکی از جنبه های مهم افزایش بهره وری کشاورزی مهندسی کردن فرایند تولید است. با مدیریت سنتی کشاورزی در کشور ، عدم برخورداری بهره برداران از علوم نوین کشاورزی ، استفاده نادرست از منابع موجود و نیز عدم رعایت...
دریافت نقل قول

وبلاگ مهندسی صنایع

2 فوریه 2011 ... آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایـــجاد می كند، بهره وری به معنای بكارگیری و تركیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات كار سازمانی است كه در ذات و خمیرمایــه...
دریافت نقل قول

چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي :: مقاله در راهكار مديريت

آنچه در سازمانها مزيت رقابتي ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وري همانند ساير مولفه ها و فرآيندهاي نرم افزاري سازماني از الزامات كار سازماني است كه در ذات و خميرمايــه بهره وري بهبود...
دریافت نقل قول

انفجار ذهن

مقاله نقش ERP در بهره وری سازمانی در همایش ملی بهره وری و توسعه در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبانماه سال ۱۳۸۴ در شهر تبریز ارائه شد. ..... يكي از اوصاف مهمي كه لازم است در طراحي فرآيند رشد بهره وري منابع سازمان مد نظر باشد، آن است كه فرآيندهاي رشد يافته حتي...
دریافت نقل قول

فرایند دستیابی به تعالی كیفیت و بهبود بهره‌وری

11 ا کتبر 2012 ... فرایند دستیابی به تعالی كیفیت و بهبود بهره‌وری در واحدهای صنعتی مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به بالاترین بهره‌وری ممكن یا بهره‌وری بهینه است. عوامل مؤثر بر بهره‌وری عبارتند از: سرمایه، ابزار و وسایل، روش‌های انجام كار، ساختار و...
دریافت نقل قول

۳۰۹- اثربکارگیری RFID در افزایش بهره وری فرآیندهای زنجیره تامین

اثربکارگیری RFID در افزایش بهره وری فرآیندهای زنجیره تامین. (مطالعه موردی زنجیره تامین خودرو). نغمه الوندی1، رحمت میرزائی سروکلائی2. 1 دانشجوی کارشناسی ارشد IT دانشگاه شیراز، کارشناس وب شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین.
دریافت نقل قول

جشنواره ملی بهره وری

معرفی پروژه های برتر به مسابقه بین المللی تجربیات موفق و جایزه جهانی بهینه کاوی 2014 آمریکا; امکان استفاده از تسهیلات سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) برای پروژه های برتر در زمینه انرژی; تخفیفات ویژه تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری...
دریافت نقل قول

راهكارهاي توسعه بهره وري در بخش كشاورزي

بهره وري در بخش كشاورزي يكي از مهمترين فاكتورهاي توسعه ي پايدار است كه عموما در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران علي رغم توانمندي هاي بالقوه ... پس رشد اقتصادي كشور مستلزم فرآيند بهره بري و توسعه ي اقتصادي مديون فرآيند بهره وري است.
دریافت نقل قول

مقاله چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي

مقاله چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي. چکیده: آنچه در سازمانها مزيت رقابتي ايـــجاد مي کند، بهره وري به معناي بکارگيري و ترکيب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وري همانند ساير مولفه ها و فرآيندهاي نرم افزاري سازماني...
دریافت نقل قول

كسب و كار

از گذشته بهره وري مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها يي مانند اقتصاد روانشناسي صنعتي و سازماني حسابداري ... نوآوري : فرايند خلاقانه انتخاب وانطباق کا لاها وخدمات ؛ فرايندها ؛ ساختارها و ديگر موارد براي پا سخگوئي به فشار هاي داخلي وخارجي و...
دریافت نقل قول

مدیریت بهره وری

1 جولای 2012 ... عنوان مقاله: بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد ... در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و به طور صحیح و مستمر در دستگاه ها صورت گیرد، منجر به کارایی و اثربخشی دستگاه و به تبع آن موجب...
دریافت نقل قول

تهیه گزارش بهینه کاوی خارجی از انجمن کیفیت و بهره وری آمریکا

از ســوی سازمان APQC (American Productivity & Quality Center) خدمـتی تحت عنوان OSBC. (Open Standard Benchmarking Collaborative) با هدف ایجاد امکان ارزیابی جامع فرآیندهای عملیاتی در کسب و کارهای مختلف در مقایسه با رقبا ارایه می شود.
دریافت نقل قول

مركز مطالعات و بهره وری و منابع انسانی

بهینه کاوی فرآیندی و استراتژیکی ... مركز مطالعات بهره‏وري و منابع انساني (IPHRD). مركزمطالعات بهره‌وری و منابع انسانی به عنوان یك مركز پژوهشی، مشاوره‌ای و آموزشی تحت پوشش سازمان مديريت صنعتي، یكی از بازوهای اصلی این سازمان برای توسعه...
دریافت نقل قول

تشریح متدولوژی تدوین طرح جامع مدیریت بهره وری

چارچوب رویه ای. فرآیند گام به گام تعیین شاخصها. Folan, P. and J. Browne, A review of performance measurement towards performance management. Computers in Industry, 2005. 56: p. 663-680. نقش چارچوبهای ساختاری نتایج ارتقاء بهره وری در...
دریافت نقل قول

راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﻲ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد از ﻗﺒﯿﻞ. ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮاد ، ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ، زﻣﺎن ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻓﻀﺎ و دﯾﮕﺮ. اﺷﮑﺎل آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺣﺬف ﺷﻮد . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ارزش. اﻓﺰوده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ازﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﻮﻧﺪ . ٦-. ﺳﻄﻮح ﺑﻬﺮه وري. ﺑﻬﺮه وري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد...
دریافت نقل قول

صرفه جويي و بهره وري

صرفه جویی و بهره وری کار گروه اصلاح الگو ی مصرف معاونت بهداشتی. به نام خداوند جان و خرد. بهره وری چیست: استفاده بهینه از منابع ( اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی ، ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات و اطلاعات) در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات...
دریافت نقل قول

تعیین و محاسبه شاخصهای بهره وری

تدوين نظامي كه به كمك آن بتوان در هر زمان ميزان بهره وري معاونت توسعه را محاسبه نمود. ساير اهداف. بررسي شاخصهاي ... الگو هاي اندازه گيري اثر بخشي سازمان. مدل پيشنهادي اندازه گيري بهره وري. نگاه سيستمي به سازمان. محصول. منابع. فرايند. ارزيابي. اجرا.
دریافت نقل قول

بهره وری در صنعت

9 سپتامبر 2008 ... فرآیند بهره وری در واحدهای صنعتی. مقدمه. آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایـــجاد می کند، بهره وری به معنای بکارگیری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از...
دریافت نقل قولقبلی: ماشین آلات طلا غربالگری
بعد: وانادیوم تیتانیوم آهن