صفحه اصلی > دانش معدن > وانادیوم تیتانیوم آهن

وانادیوم تیتانیوم آهن

مهندسی جوش ایران

عناصری چون کربن،سیلیس و اکسیژن انحلال نیتروژن را کاسته در صورتیکه کروم ،منگنز ،وانادیم،زیرکن و تیتانیوم این مقدار را افزایش می دهند. ... نیتروژن در آهن قابلیت نفوذ داشته و نرخ دیفوزیون آن در آهن از کربن بیشتر ولی از هیدروژن کمتراست.
دریافت نقل قول

Ömür Çelik > اطلاعات فنی > تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد

مهمترین خاصیت منگنز ترکیب با گوگرد بوده و از ترکیب شدن گوگرد با آهن جلوگیری می نaن sمی 4)سیلیسیوم ... (T4)تیتانیوم. همانند وانادیوم دارای خاصیت کوچک نaودن ریز ساختارمی باشد ولی ای خاصیت آن نسبت به وانادیوم بیشتر است. به عنوان یک...
دریافت نقل قول

Reserve evaluation of titanium and vanadium in central block of

Archive of SID. 1. ارزﯾﺎﺑﯽ. ذﺧﯿﺮه. ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم و واﻧﺎدﯾﻮم در ﺗﻮده ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻧﺴﺎر ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ. ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﻖ. ﭘﯿﻤﺎن اﻓﻀﻞ. 1. ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. ﻣﺤﻮی. 2. ، ﺑﯿﮋن اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری. 3. -1. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت. ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. اﮐﺘﺸﺎف. ﻣﻌﺪن، واﺣ. ﺪ ﺗﻬﺮان.
دریافت نقل قول

آلیاژهای تیتانیوم خالص تجاری

آلیاژهای تیتانیوم خالص تجاری دارای خلوص 99.0 – 99.5%، ساختار هگزاگونال عناصر اصلی در تیتانیوم غیر آلیاژی آهن و عناصر بین نشین مثل کربن، اکسیژن، ... مقادیر کم از عناصر aولیبدن و وانادیم به این گروه از آلیاژهای تیتانیوم افزوده می شود.
دریافت نقل قول

متالورژی پودر ( پودر فلزات خالص)

پودر تیتانیوم 99% پودر کبالت ( بلژیک )99/9 % پودر aولیبدن (روسی) 99/9% پودر aس ( آلمانی )99/9% پودر نیکل 99/8 % پودر آلومینیوم 99/7% پودر آهن آلمانی و ایرانی 99/98 % پودر وانادیم 99/9% پودر برنز پودر نیوبیم پودر تلوریم پودر گادلنیوم
دریافت نقل قول

اصل مقاله (1176 K)

ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮏ ﻭ ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮﺍﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﺎﻧﻲ. ﻫﺎﻱ. ﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﺩﻱ